0 szt.
0,00 zł
Kup Teraz!
Kategorie
Obrazy drukowane i obrazy na płótnie - wyjątkowe obrazy dla Twojego wnętrza

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego fotomontaz.pl jest BRANDEKOR Pracownia reklamy i dekoracji, z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 71A o nr NIP: PL 622-229-99-13, działająca na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze 41362, zwana dalej Zleceniobiorcą.
 2. Poniższy regulamin określa warunki nabywania produktów i usług w systemie sprzedaży internetowej.
 3. Terminy użyte w Regulaminie:
  • Serwis  – platforma internetowa prowadzona przez właściciela sklepu internetowego, BRANDEKOR Pracownia reklamy i dekoracji, za pośrednictwem którego, prowadzi on sprzedaż produktów i usług,
  • Firma - BRANDEKOR Pracownia reklamy i dekoracji,
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Firmę pod adresem fotomontaz.pl
  • Użytkownik –  każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu,
  • Klient – konsument, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze sklepu na podstawie Regulaminu, dokonując nabycia towarów (zamówień w sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie),
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, określoną w przepisie art.. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • Towar – wszelkie produkty prezentowane w informacji handlowej na stronie, które mogą być przedmiotem sprzedaży,
  • Operator płatności – spółka Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

  § 2 Zakres uslug i warunki korzystania z serwisu

 1. Firma prowadzi sprzedaż towarów i usług przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), za pośrednictwem sklepu internetowego fotomontaz.pl.
 2. W celu zrealizowania zakupu należy wybrać produkt bądź produkty z oferty poprzez dodanie ich do koszyka, a następnie wypełnić formularz z danymi niezbędnymi do realizacji zlecenia, znajdujący się na stronie fotomontaz.pl. Jednocześnie Klient oświadcza, że zadeklarowane dane są prawdziwe.
 3. W przypadku naruszenia regulaminu, zakończenia współpracy, podania  nieprawidłowych/nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności naruszających prawa osób trzecich, w tym innych Klientów Sklepu, lub dopuszczenia się innych zachowań niezgodnych z prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zamówienia nie zostanie zrealizowane.
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
 5. Sklep fotomontaz.pl zastrzega sobie prawo do krótkich przerw lub zakłóceń w dostępie do serwisu oraz czasowego wyłączenia dostępności sklepu, jeśli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania, albo przerwa nastąpi z przyczyn niezależnych od Firmy (siła wyższa, działania osób trzecich). O przerwach zaplanowanych Klienci będą wcześniej informowani na głównej stronie Sklepu. 

§ 3 Zamówienia

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach Sklepu, poprzez postępowanie zgodnie z kolejnymi czynnościami technicznymi, które będą wyświetlane Klientowi, jak wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów, czy prawidłowego wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do jego realizacji. Zamówienia można składać także drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Złożenie zamówienia jest równoważne z wyrażeniem woli zawarcia umowy kupna - sprzedaży towarów i/lub usług zgodnie z zamówieniem, akceptacją przez Klienta obowiązującego w dniu zamówienia cennika usług i produktów oraz niniejszego regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail lub potwierdzenie telefoniczne zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. W przypadku, kiedy składając zamówienie Klient przesyła odpowiednie materiały niezbędne do zrealizowania tego zamówienia, upoważnia on równocześnie Sklep do korzystania z przesłanych materiałów w celu zrealizowania zamówienia.
 5. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zgodnego z prawem wykorzystania przesłanych przez niego materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku naruszenia przez Klienta obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego.
 7. Za zrealizowane zlecenie oraz koszty transportu właściciel Sklepu wystawia fakturę VAT, jest ona dostarczana do Klienta wraz z zamówieniem.
 8. Dodatkowe zmiany graficzne oraz wykonanie wizualizacji produktu w pomieszczeniu, zostaną wykonane za dodatkową opłatą. Ceny są uzgadniane indywidualnie z Klientem i przez niego akceptowane, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

§ 4 Ceny i Płatności

 1. Ceny zamieszczone na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Należy do nich doliczyć koszty przesyłki oraz koszty innych dodatkowych usług (jeśli takie zamówiono). Ostateczny koszt zamówienia jest wyświetlany przed jego potwierdzeniem przy składaniu zamówienia na stronie Sklepu lub będzie potwierdzony z Klientem w przypadku składania go drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu (dotyczy przesyłek krajowych). Informacja o aktualnie obowiązującym limicie jest umieszczona na stronach Sklepu.
 3. Sklep fotomontaz.pl zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku. Zmiany nie obowiązują Klientów, którzy złożyli zamówienie przed ich wprowadzeniem.
 4. Płatności można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Firmy oraz poprzez system płatności dostępny w Sklepie
 5. Stali Klienci mają możliwość uzyskania odroczonego terminu płatności, po podpisaniu odpowiedniej umowy o współpracę.
 6. Datą płatności jest data zaksięgowania środków na koncie Zleceniobiorcy.

§ 5 Terminy, Dostawa 

 1. Zlecenia zamówienia produktu w Sklepie internetowym fotomontaz.pl mogą być składane 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone do godz. 12 będą przekazane do realizacji w tym samym dniu roboczym, po godz. 12 w dniu następnym. Dostawa następuje na adres podany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Terminy realizacji zamówień są opisane na stronie fotomontaz.pl. Terminy te są orientacyjne, podawane  w dniach roboczych, definiowanych jako każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz wszystkich innych dni wolnych od pracy.
 3. Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu złożenia zamówienia oraz po potwierdzeniu danych Klienta.
 4. Termin realizacji zamówienia może wydłużyć się w przypadku:
  • przesłania przez Klienta nieodpowiednio przygotowanych, niekompletnych materiałów potrzebnych do zrealizowania zlecenia,
  • nietypowych zamówień, niezawartych na stronie fotomontaz.pl,
  • zdarzeń niezależnych od Zleceniobiorcy,
  • nieudzieleniu przez Klienta informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
 5. Termin realizacji liczony jest do dnia wysyłki zamówienia z siedziby Zleceniobiorcy, czyli nie zawiera czasu dostawy zrealizowanego zlecenia do Klienta.
 6. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji złożonego zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy i nie pozwalających na jego realizację – Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony.
 7. Jeżeli Zleceniobiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot  świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 8. Koszty i sposób dostawy oraz sposoby płatności są opublikowane na stronie fotomontaz.pl w Płatności i dostawa oraz po dodaniu produktu do koszyka.

§ 6 Odpowiedzialność Sklepu 

 1. Materiały przesłane przez Klienta w formie elektronicznej będą drukowane w formie, w jakiej zostały dostarczone. Zleceniobiorca nie ma obowiązku dokonywania poprawek, wszelkie zmiany dokonywane będą jedynie na zlecenie Klienta oraz po jego zatwierdzeniu i uregulowaniu możliwych dodatkowych opłat za usługę.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za umyślne podanie przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych w formularzu rejestracyjnym.

§ 7 Reklamacje, zwroty, odstąpienie od umowy

 1. Każdy produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z umową.
 2. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu bądź produktów do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie.
 3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 4. Konsument może zrezygnować z towaru i/lub usług zakupionych w Sklepie, lub odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie na adres obrazy@fotomontaz.pl. Zleceniobiorca zwraca Klientowi wartość transakcji zakupu w terminie i w sposób uzgodniony z Klientem. Umowa zostaje uznana za niezawartą.
 5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 6. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 7. Rezygnacja z zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów jest możliwa tylko w przypadku, gdy realizacja zamówienia nie została rozpoczęta za zgodą konsumenta przed upływem terminu z ust. 4. W przypadku kiedy zamówienie zostało już w części lub całości zrealizowane, odstąpienie od umowy jest możliwe jedynie po pokryciu przez Klienta tej części lub całości wykonanego zlecenia.
 8. Klient zwraca towar do Sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar musi pozostawać w niezmienionym stanie, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu oraz w opakowaniu gwarantującym bezpieczny zwrot towaru.
 9. W przypadku zamówień, których właściwości określa Klient, Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę w całości, w terminie nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o ile nie podjął realizacji zamówienia, natomiast w części pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia, o ile podjął realizację zamówienia.
 10. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 11. Reklamacje są rozpatrywane w czasie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zawiadomienia o reklamacji, na warunkach zgodnych z właściwymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu.
 13. Zawiadomienie o reklamacji można składać: w siedzibie Firmy lub przesyłając zawiadomienie na adres: BRANDEKOR Pracownia reklamy i dekoracji, 45-222 Opole, ul. Oleska 71A, tel.: +48 77 445 83 43, GSM: + 48 601 068 799 lub pod adresem mailowym: biuro@brandekor.pl

§ 8 Ochrona danych osobowych 

 1. Admiratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) jest Firma BRANDEKOR Pracownia reklamy i dekoracji, która gromadzi je i przechowuje przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru.
 2. Każdy Klient ma prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 3. Dane konieczne do zrealizowanie płatności przy pomocy serwisów Operatorów płatności nie są znane właścicielowi sklepu fotomontaz.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych Operatorów płatności.
 4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

§ 9 Własność intelektualna 

 1. Zawartość strony internetowej fotomontaz.pl należy do właściciela sklepu i podlega ochronie z tytułu praw autorskich, bazy danych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
 2. Pobieranie, kopiowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, bądź wykorzystanie materiałów lub treści znajdujących się w Serwisie w celach komercyjnych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu.

§ 10 Postanowienia końcowe 

 1. Dostęp do regulaminu ma każdy Użytkownik, w dowolnym momencie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz złożenie zamówienia w Sklepie oznacza, że Klient zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje zawarte w nim warunki współpracy.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie fotomontaz.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dn. 18-07-2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Chcesz obraz z własnym zdjęciem? Napisz do nas na: obrazy@fotomontaz.pl
Jak kupować
 1. Wybierz obraz.
 2. Wybierz rozmiar i format.
 3. Dodaj do koszyka.
 4. Podaj swoje dane.
 5. Wybierz formę płatności i dostawy.
 6. Zweryfikuj zamówienie.
 7. Dokonaj płatności.
 8. Czekaj na przesyłkę!

Prawda, że proste? Do dzieła!